HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC LOÀI GÕ ĐỎ (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) TẠI VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH, GIA LAI


Các tác giả

  • La Ánh Dương Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp
  • Doãn Hoàng Sơn Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp
  • Trịnh Văn Hiệu Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp
  • Hà Huy Nhật Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp
  • Hoàng Thanh Sơn Viện Nghiên cứu Lâm sinh

Từ khóa:

Bảo tồn, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Gõ đỏ, phân bố, đặc điểm lâm học

Tóm tắt

Cây Gõ đỏ hay còn gọi là Cà te (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) thuộc họ Đậu (Fabaceae), đây là loài cây gỗ quý hiếm, gỗ có tính chất tốt, mịn, thớ thẳng, đẹp, nặng và nằm trong nhóm I theo TCVN 12919-2 năm 2019. Bài viết nhằm mục đích cung cấp thông tin khoa học về hiện trạng phân bố, một số đặc điểm lâm học của cây Gõ đỏ tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai. Cây Gõ đỏ phân bố ở những vùng có độ cao từ 400 đến 700 m. Qua điều tra các tuyến tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã thiết lập được 03 ô tiêu chuẩn (OTC) ghi nhận sự xuất hiện của cây Gõ đỏ trong tự nhiên. Mật độ tầng cây cao của lâm phần dao động từ 235 - 275 cây/ha, đường kính D1,3 trung bình có sự thay đổi không lớn từ 24,3 - 26,8 cm, chiều cao vút ngọn trung bình từ 15,7 - 17,0 m. Cây Gõ đỏ có mật độ đạt từ 25 - 60 cây/ha và tham gia vào 03 công thức tổ thành tầng cây cao. Mật độ cây tái sinh của lâm phần từ 2.800 - 2.960 cây/ha. Chất lượng cây tái sinh của lâm phần hầu hết tốt với tỷ lệ cao nhất tại OTC GL2 với 77,8%. Gõ đỏ chủ yếu là tái sinh hạt, chất lượng cây tốt và tái sinh chủ yếu là ở cấp chiều cao lớn hơn 100 cm. Do cây Gõ đỏ tại Gia Lai có khả năng tái sinh tốt nhưng do là loài cây sinh trưởng và phát triển chậm nên thời gian tham gia vào tầng tán lâu vì vậy cần có các biện pháp bảo vệ ngay từ cây con. Vì vậy, các giải pháp bảo tồn và xúc tiến tái sinh cây Gõ đỏ là cần thiết ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Tiến Bân (chủ biên), 2003, 2005. Danh lục các loài thực vật Việt Nam. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

2. Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, 1996. Sách Đỏ Việt Nam, Phần Thực vật. NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 484 trang.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ, 2019. Bộ TCVN 12619-2:2019 Gỗ-Phân loại, Phần 2: Theo tính chất vật lý và cơ học, Hà Nội.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2018. Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 về Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2018. Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 về Quy định các biện pháp lâm sinh.

6. Nguyễn Hoàng Nghĩa, Nguyễn Đức Thành, Trần Thùy Linh, 2007. Kết quả phân tích đa dạng di truyền loài Gõ đỏ (Afzelia xylocarpa (Kurz)) bằng chỉ thị phân tử RAPD. Tạp chí Nông nghiệp &PTNT, 14, 44 - 48.

7. Daniel Marmillod, 1982. Methodology and results of studies on the composition and structure of a terrace forest in Amazonia. Doctorate. Georg - August - Universitat Gottingen., Gottingen.

8. Sounthone Douangmala, 2021. Luận án tiến sỹ “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái và kỹ thuật nhân giống loài Gõ đỏ (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoại Nhang, huyện Xaythany, Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào”. Trường Đại học Lâm nghiệp, Hà Nội.

9. Thái Văn Trừng, 1978. Thảm thực vật rừng Việt Nam. NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội.

10. Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT, ngày 16 tháng 11 năm 2018, Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng.

11. Nguyễn Nghĩa Thìn, 1997. Cẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vật. NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 223 trang.

Tải xuống

Số lượt xem: 17
Tải xuống: 9

Đã xuất bản

15-10-2023

Cách trích dẫn

[1]
Dương, L. Ánh, Sơn, D.H., Hiệu, T.V., Nhật, H.H. và Sơn, H.T. 2023. HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC LOÀI GÕ ĐỎ (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) TẠI VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH, GIA LAI. TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP. 5 (tháng 10 2023), 40–49.

Số

Chuyên mục

Bài viết

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>