Quay trở lại Chi tiết Bài báo HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC LOÀI GÕ ĐỎ (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) TẠI VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH, GIA LAI Tải xuống Tải xuống PDF