Quy trình tiếp nhận, phản biện và phê duyệt bản thảo

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp nhận bài thông qua một hệ thống quản lý biên tập và xuất bản trực tuyến, không nhận bản thảo giấy cũng như qua email.

Để nộp bài qua hệ thống, tác giả liên hệ sẽ phải tạo tài khoản và thực hiện các bước như hướng dẫn cho tác giả. Bản thảo phải đảm bảo yêu cầu về nội dung và có định dạng quy định trong mẫu đính kèm.