Tần suất xuất bản

VJFS xuất bản 6 số mỗi năm (hai tháng một số).  Cụ thể

- Số 1: Tháng 1 - Tháng 2
- Số 2: Tháng 3 - Tháng 4
- Số 3: Tháng 5 - Tháng 6
- Số 4: Tháng 7 - Tháng 8
- Số 5: Tháng 9 - Tháng 10
- Số 6: Tháng 11 - Tháng 12