Chính sách truy cập mở

  • Mọi độc giả đều có quyền truy cập miễn phí và không giới hạn toàn văn nội dung các bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp
  • Ngay sau khi được chấp nhận đăng, bài báo sẽ được phát hành ở định dạng truy cập mở
  • Chính sách truy cập mở hoạt động theo Giấy phép quốc tế Creative Commons (CC BY) với các giới hạn liên quan đến tác quyền, sửa đổi và phi thương mại hóa (Mã quản lý: https://creativecommons.org/ licenses/by/4.0/legalcode)