Mục tiêu và Phạm vi

Tôn chỉ và mục tiêu hoạt động của Tạp chí là giới thiệu, phổ biến và công bố những kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả ứng dụng và chuyển giao công nghệ, những thành tựu, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học lâm nghiệp nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy và quản lý ngành Lâm nghiệp.

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan trong lĩnh vực khoa học lâm nghiệp và liên quan, bao gồm:

 • Chọn tạo giống và nhân giống cây lâm nghiệp 
 • Đa dạng thực vật rừng và Bảo tồn ngồn gen 
 • Công nghệ sinh học lâm nghiệp 
 • Trồng rừng, phục hồi rừng, quản lý rừng và điều tra quy hoạch rừng
 • Sinh thái rừng, Sức khỏe rừng, quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng
 • Sinh khối và các bon rừng, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu
 • Đất lâm nghiệp
 • Lâm sản ngoài gỗ và Nông lâm kết hợp
 • Kinh tế chính sách lâm nghiệp
 • Khai thác, bảo quản lâm sản và chế biến lâm sản
 • Cơ khí lâm nghiệp