Ban biên tập

Tổng biên tập

 • PGS. TS. Phí Hồng Hải
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Hội đồng biên tập

 • GS.TS. Võ Đại Hải 
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
 • PGS.TS. Triệu Văn Hùng
  Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam
 • PGS.TS. Nguyễn Huy Sơn
  Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam
 • PGS. TS. Phạm Minh Toại
  Trường Đại học Lâm nghiệp
 • PGS. TS. Lê Xuân Trường
  Trường Đại học Lâm nghiệp
 • TS. Trần Lâm Đồng
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
 • TS. Chris Beadle
  Cooperative Research Centre (CRC) for Forestry; Australia
 • TS. Nguyễn Đức Kiên
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
 • GS.TS. Phạm Quang Thu
  Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam
 • TS. Trần Hồ Quang
  Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàm lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • TS. Chris Harwood
  CSIRO, Australia
 • PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam
 • TS. Đoàn Văn Thu
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
 • TS. Hoàng Liên Sơn
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
 • PGS.TS. Hoàng Văn Thắng
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
 • TS. Nguyễn Tiến Linh
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
 • PGS. TS. Jeremy Brawner
  University of Florida, USA
 • PGS. TS. Trần Minh Hợi
  Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • PGS.TS. Trần Văn Tiến
  Trường Đại học Đà Lạt
 • TS. Nguyễn Quốc Dựng
  Viện Điều tra Quy hoạch rừng
 • TS. Đào Ngọc Quang
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
 • GS. Bernard Dell
  Murdoch University, Australia
 • TS. Trần Công Thắng
  Viện Nghiên cứu Chính sách & Chiến lược PTNNNT
 • PGS. TS. Vũ Huy Đại
  Trường Đại học Lâm nghiệp
 • TS. Bùi Duy Ngọc
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Thư ký tạp chí

 • Đặng Thị Thúy Hằng
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Hỗ trợ kỹ thuật

 • Nguyễn Tiến Phúc
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam