Bản quyền

Bài báo được xuất bản ở Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp được cấp phép theo giấy phép Creative Commons 4.0. Theo đó, các tác giả khác có thể sao chép, chuyển đổi hay phân phối lại các bài báo này với mục đích hợp pháp trên mọi phương tiện.

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam giữ bản quyền bài báo với tư cách nhà xuất bản nguồn, kèm theo quyền thương mại để in các bài báo cung cấp cho các thư viện và cá nhân.