ẢNH HƯỞNG CỦA CÂY GIỮ LẠI SAU KHAI THÁC ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT RỪNG TRỒNG TRÀM LÁ DÀI (Melaleuca leucadendra) CHU KỲ 2 TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN THẠNH HÓA, TỈNH LONG AN


Các tác giả

  • Ngô Văn Ngọc Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ
  • Kiều Tuấn Đạt Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ
  • Trần Khánh Hiệu Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ
  • Trần Văn Nho Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

Từ khóa:

Tràm lá dài, sinh trưởng, năng suất, đất phèn, tỉnh Long An

Tóm tắt

Nghiên cứu ảnh hưởng của cây giữ lại sau khai thác đến sinh trưởng và năng suất rừng trồng Tràm lá dài chu kỳ 2 trên vùng đất phèn, tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An là một phần kết quả của đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, tỉa thưa Tràm úc cung cấp gỗ xẻ tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An”, thực hiện giai đoạn từ 2020 đến 2025. Nghiên cứu đã kế thừa mô hình rừng trồng Tràm lá dài 6 năm tuổi, khi khai thác bố trí giữ lại cây chu kỳ 1 với 4 công thức thí nghiệm (M0: khai thác trắng; M1: giữ lại 100 cây/ha; M2: giữ lại 200 cây/ha và M3: giữ lại 300 cây/ha), diện tích mỗi mô hình thí nghiệm là 1.500 m2 với 3 lần lặp lại. Trên diện tích của các mô hình tiếp tục trồng lại Tràm lá dài chu kỳ 2 với cự ly trồng 1 X 1 m. Thí nghiệm được thu thập số liệu sinh trưởng bằng phương pháp bố trí ô định vị (100 m2/ô) với 4 công thức (CT0: không giữ lại cây trồng chu kỳ 1; CT1: giữ lại 100 cây/ha; CT2: giữ lại 200 cây/ha và CT3: giữ lại 300 cây/ha) và 3 lần lặp lại. Kết quả nghiên cứu sau 02 năm tuổi cho thấy, về sinh trưởng của rừng trồng Tràm lá dài chu kỳ 2 có các chỉ tiêu đường kính (D1,3) chiều cao (Hvn) và trữ lượng sau 2 năm tuổi của các công thức không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P > 0,05). Tổng trữ lượng của các mô hình sau 2 năm tuổi CT0: 37,4 m3/ha; CT1: 42,7 m3/ha; CT2: 49,0 m3/ha và CT3: 50,7 m3/ha. Mô hình trồng rừng khi khai thác giữ lại 200 cây/ha và 300 cây/ha là 02 mô hình có triển vọng cho trồng rừng kinh doanh rừng trồng Tràm lá dài trên đất phèn tại tỉnh Long An.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Hoàng Nghĩa, 2010. Một vài thông tin chung về cây tràm. Sách cây Tràm Melaleuca, NXB Nông nghiệp Hà Nội 2010 (Phạm Thế Dũng chủ biên), 168 trang.

2. Nguyễn Thị Hải Hồng, Nguyễn Trần Nguyên, Phùng cẩm Thạch và Kiều Tuấn Đạt, 2010. Khảo nghiệm loài/xuất xứ Tràm (Melaleuca) ở Đồng bằng sông Cửu Long.

3. Ngô Văn Ngọc, Nguyễn Trung Thông, Kiều Tuấn Đạt, Đặng Phước Đại, Lê Thanh Quang, Nguyễn Thị Hiên, 2019. Đánh giá sinh trưởng và năng suất của một số xuất xứ Tràm úc (M leucadendra) trồng trên vùng đất phèn tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Tạp chí KHLN số 3, (50-62).

Tải xuống

Số lượt xem: 10
Tải xuống: 3

Đã xuất bản

15-10-2023

Cách trích dẫn

[1]
Ngọc, N.V., Đạt, K.T., Hiệu, T.K. và Nho, T.V. 2023. ẢNH HƯỞNG CỦA CÂY GIỮ LẠI SAU KHAI THÁC ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT RỪNG TRỒNG TRÀM LÁ DÀI (Melaleuca leucadendra) CHU KỲ 2 TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN THẠNH HÓA, TỈNH LONG AN. TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP. 5 (tháng 10 2023), 77–83.

Số

Chuyên mục

Bài viết

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>