PHÂN TÍCH NGUỒN CUNG GỖ NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020


Các tác giả

  • Trần Thanh Cao Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ
  • Hoàng Liên Sơn Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp

Từ khóa:

Diện tích rừng trồng, loài cây trồng rừng, nguồn cung gỗ nguyên liệu trong nước, sản lượng khai thác, vùng sinh thái lâm nghiệp

Tóm tắt

Gỗ khai thác trong nước là nguồn nguyên liệu đầu vào quan trọng cho ngành chế biến gỗ, phục vụ thị trường xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Tính đến ngày 31/12/2020, tổng diện tích rừng trồng tập trung cung cấp nguyên liệu gỗ là 3,691 triệu ha, chiếm 47,2% tổng diện tích đất rừng sản xuất. Sự biến động diện tích rừng trồng nguyên liệu trong giai đoạn 2011 - 2020 là khá lớn, khoảng 1,3 triệu ha, nhưng chủ yêu tập trung ở giai đoạn 2011 - 2016. Bình quân tổng diện tích có khả năng khai thác của 8 Vùng kinh tế sinh thái lâm nghiệp (KTSTLN) là 2,4 triệu ha/năm. Đông Bắc, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ là 3 vùng chủ lực cung cấp gỗ nguyên liệu cho thị trường. Đến năm 2020, các loài keo đã được trồng nhiều nhất với tổng diện tích khoảng 2,1 triệu ha, chiếm 56,8% trong tổng số diện tích rừng trồng sản xuất của cả nước. Các loài keo, bạch đàn và thông các loại đã cung cấp được 75% sản lượng gỗ rừng trồng tập trung khai thác hàng năm, tương ứng khoảng 19 triệu m3 gỗ nguyên liệu. Cao su và cây bản địa còn lại cung cấp được khoảng 1,4 triệu m3 gỗ cao su trồng trên đất lâm nghiệp và 4,9 triệu m3 của các loại cây rừng trồng khác.

Tài liệu tham khảo

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2010.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2014. Quyết định 4961/QĐ-BNN-TCLN của Bộ NN&PTNT, ngày 17/11/2014, các loài cây trồng rừng trên 8 Vùng kinh tế sinh thái lâm nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2017. Quyết định 1819/QĐ-BNN-TCLN ngày 16/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2016.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021. Quyết định 1558/QĐ-BNN-TCLN ngày 13/4/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2024. Quyết định 816/QĐ-BNN-KL ngày 20/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2023.

Chính phủ, 2004. Nghị định 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

Chính phủ, 2014. Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014, về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Quốc hội, 2017, Luật lâm nghiệp số 16/2017/QH14.

Tổng cục Lâm nghiệp, 2022. Giải pháp phát triển rừng trồng gỗ lớn phục vụ công nghiệp ngành chế biến biến gỗ. Diễn đàn khuyến nông @ Nông nghiệp chuyên đề số 09/2022 “Giải pháp phát triển vùng nguyên liệu gỗ phục vụ ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu”.

Tải xuống

Số lượt xem: 3
Tải xuống: 0

Đã xuất bản

01-06-2024

Cách trích dẫn

[1]
Cao, T.T. và Sơn, H.L. 2024. PHÂN TÍCH NGUỒN CUNG GỖ NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020. TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP. 2 (tháng 6 2024).

Số

Chuyên mục

Bài viết

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>