ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ CHẾ ĐỘ ÉP ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ CƠ HỌC CỦA VÁN DÁN SỬ DỤNG KEO DẦU VỎ HẠT ĐIỀU


Các tác giả

  • Nguyễn Thị Trịnh Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng
  • Nguyễn Thị Hằng Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng
  • Nguyễn Bảo Ngọc Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

Từ khóa:

Keo dầu vỏ hạt điều, ván dán, keo dán gỗ, tính chất cơ học và vật lý

Tóm tắt

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian ép ván đến tính chất cơ vật lý chủ yếu của ván dán gỗ Keo tai tượng sử dụng keo dán gỗ từ dầu vỏ hạt điều. Ván dán được tạo ra từ ván bóc gỗ Keo tai tượng và keo dầu vỏ hạt điều với lượng keo tráng 120 g/m2. Thông số chế độ ép gồm 3 cấp nhiệt độ ép: 110oC, 120oC, 125oC và 3 cấp thời gian ép: 13,15, 17 phút. Áp suất ép cố định là 1,1 MPa. Kết quả nghiên cứu đã xác định không có sự khác biệt đáng kể về khối lượng riêng của ván ở các chế độ ép ván khác nhau. Độ trương nở chiều dày, độ bền uốn tĩnh (MOR); môđun đàn hồi khi uốn tĩnh (MOE) và chất lượng dán dính có sự khác nhau rõ rệt giữa các chế độ ép tạo ván. Tính chất cơ học và vật lý đạt giá trị tốt nhất ở chế độ ép: Nhiệt độ ép 125oC; thời gian ép: 15 phút; áp suất ép: 1,1 MPa. Tính chất cơ học và vật lý của ván dán ở chế độ ép này tương đương ván dán đối chứng sử dụng keo UF thuộc sử dụng loại 3 (ván dán sử dụng ở điều kiện độ ẩm cao/ngoài trời), ván đạt tiêu chuẩn theo ASTM D3043-17 và TCVN 8328-2.

Tài liệu tham khảo

1. Bùi Văn Ái, 2017. Hoàn thiện công nghệ sản xuất sơn chống hà biển cho tàu thuyền gỗ. Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp và PTNT.

2. Australian/New Zealand standard, 2012. AS/NZS 2269.0:2012 Plywood - Structural - Part 0: Specifications. Aust Zeal Stand.

3. Thida Cho, Khin May Lwin, Su Myint Than, 2009. Study on the Production of Wood Adhesive from Cashew Nut Shell Oil. Leaflet No. 3/2009. Forest Research Institute, Forest Department, Ministry of Forestry.

4. Trịnh Văn Dũng, 2006. Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột má phanh (bột ma sát) từ dầu vỏ hạt điều, Tạp chí phát triển Khoa học công nghệ 2007.

5. Tiêu chuẩn Việt Nam, 2014. TCVN 5694:2014 (ISO 9427:2003) Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ trương nở khi ngâm trong nước.

6. Tiêu chuẩn Việt Nam, 2015. TCVN 10316:2015 Ván bóc.

7. Tiêu chuẩn Việt Nam, 2017. TCVN 11903:2017 Ván gỗ nhân tạo- Lấy mẫu và cắt mẫu thử nghiệm.

8. Tiêu chuẩn Việt Nam, 2018. TCVN 12445:2018 (ISO 16983:2003) Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước.

9. Tiêu chuẩn Việt Nam, 2018. TCVN 12446:2018 (ISO 16978:2003) Ván gỗ nhân tạo - Xác định mô đun đàn hồi khi uốn tĩnh và độ bền uốn tĩnh.

10. Tiêu chuẩn Việt Nam, 2010. TCVN 8328-1:2020 (ISO 12466-1:2007) Ván gỗ dán - Chất lượng dán dính - Phần 1: Phương pháp thử.

11. Tiêu chuẩn Việt Nam, 2010. TCVN 8328-2:2010 (ISO 12466-2:2007 Ván gỗ dán - Chất lượng dán dính - Phần 2: Các yêu cầu.

12. Ứng dụng khoa học và công nghệ để sản xuất keo nhiệt rắn MUF-E1 .M13 chất lượng cao dùng cho sản xuất ván gỗ dán đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

13. Nguyễn Thị Thuận, 2021. Công nghệ biến tính keo UF (Urea formaldehyde) bằng PVA (polyvinyl alcohol) dùng để sản xuất ván dán. Luận án tiến sĩ kỹ thuật. Đại học Lâm nghiệp

14. Nguyễn Đức Thành, 2021. Nghiên cứu tạo ván dán bằng chất kết dính có nguồn gốc sinh học từ axit citric và sucrose. Đề tài tiềm năng cấp Bộ NN & PTNT.

15. Nguyễn Thị Trịnh, 2023. Đánh giá bước đầu kết quả tạo keo dán chịu nước thân thiện với môi trường từ dầu vỏ hạt điều, Kỷ yếu hội thảo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên năm 2023.

16. Sukma SK, 2017. Development of particleboard made from sweet sorghum bagasse and citric acid. Kyoto University.

Tải xuống

Số lượt xem: 16
Tải xuống: 12

Đã xuất bản

15-10-2023

Cách trích dẫn

[1]
Trịnh, N.T., Hằng, N.T. và Ngọc, N.B. 2023. ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ CHẾ ĐỘ ÉP ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ CƠ HỌC CỦA VÁN DÁN SỬ DỤNG KEO DẦU VỎ HẠT ĐIỀU. TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP. 5 (tháng 10 2023), 136–144.

Số

Chuyên mục

Bài viết

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>