KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÒNG CHỐNG SÂU ĂN LÁ BỒ ĐỀ (Syntypistis sp.) Ở PHÚ THỌ


Các tác giả

  • Bùi Quang Tiếp Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng
  • Trần Thanh Trăng Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng

Từ khóa:

Chế phẩm vi sinh: Bacillus thuringiensis, Beauveria spp., Metarhizium spp., hoạt chất hóa học: Dimethoate+ Cypemethrin, Profenfos, Spirotetramat, sâu ăn lá bồ đề

Tóm tắt

Nghiên cứu phòng chống Sâu ăn lá bồ đề (Syntypistis sp.) ở giai đoạn sâu non tuổi 2 - 4 trong điều kiện nhà lưới (nhiệt độ trung bình t = 27,8 - 29,7oC, độ ẩm trung bình RH = 65,9 - 77,3%) được thí nghiệm với 3 loại chế phẩm vi sinh vật gồm: Beauveria spp. 1 X 107 bào tử/g (Be); Metarhizium spp. 1 X 107 bào tử/g (Me); hỗn hợp Beauveria sp. 1 X 106 bào tử/g + Metarhizium sp. 1 x 106 bào tử/g + Bacillus thuringiensis 1 X 108 CFU/g (BeMeBt) và 3 loại hoạt chất hóa học gồm: Dimethoate+ Cypemethrin (DC); Profenfos (Pr); Spirotetramat (Sp). Kết quả thí nghiệm cho thấy khả năng tiêu diệt Sâu ăn lá bồ đề của các chế phẩm vi sinh vật có sự sai khác rõ rệt (p < 0,001). Sau 14 ngày phun, chế phẩm BeMeBt có hiệu quả cao nhất 90,23%, theo sau là Be và Me ở mức lần lượt là 83,40% và 80,98%. Biện pháp phòng chống bằng hoạt chất hóa học cho tỷ lệ sâu chết đạt 100% sau 4 ngày phun DC và sau 5 ngày phun Sp và Pr. Kết quả thí nghiệm này là cơ sở để thực hiện các thí nghiệm phòng chống Sâu ăn lá bồ đề ngoài hiện trường.

Tài liệu tham khảo

1. Abbott, W.S., 1925. A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal of economic entomology, 18: 265- 267.

2. Đinh Sỹ Bằng, Vũ Biệt Linh, Phạm Quang Lãng, Đoàn Bổng, Bùi Minh Vũ, Hoàng Xuân Tý, 1992. Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài “Chiến lược phát triển gỗ Bồ đề cho sản xuất diêm của nhà máy Diêm Thống Nhất”.

3. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ, 2022. Công văn số 242/TT&BVTV ngày 04/7/2022 về việc phòng trừ sâu hại trên cây lâm nghiệp.

4. Lê Tất Đạt, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Hữu Hoàn, Phạm Thị Dệt, Trần Thị Anh Đào, Văn Mỹ Tiên, Phạm Thế Hải, Nguyễn Trường Giang, 2021. Hiệu quả trừ một số sâu hại rau của các hỗn hợp vi sinh vật diệt côn trùng. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, tập 130, số 3D: 117-130, DOI: 10.26459/hueunijard.v130i3D.6177.

5. Lâm Công Định, 1964. Trồng rừng Bồ đề. Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp.

6. Mwamburi, L.A, Laing, M.D., Miller, R., 2009, Interaction between Beauveria bassiana and Bacillus thuringiensis var. israelensis for the control of house fly larvae and adults in poultry houses. Poultry Science, 88(11), 2307-2314.

7. Pinyopusarerk, K., 1994. Styrax tonkinensis: Taxonomy, ecology, silviculture and uses. CSIRO Division of Forestry.

8. Steve, A., Matthew, B.T., 2000. Effects of a Mycoinsecticide on feeding and fecundity of the brown locust Locustana pardalina, Biocontrol Science and Technology, 10: 321 - 329.

9. Bùi Quang Tiếp, Trần Thanh Trăng, Phan Văn Son, 2020. Nghiên cứu phòng chống Châu chấu mía chày xanh (Hieroglyphus tonkinensis Bolivar) hại luồng (Dendrocalamus barbatus) ở Phú Thọ bằng chế phẩm sinh học. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, 5: 112 - 119.

10. Phạm Thị Thùy, 2011. Thực trạng về sản xuất và ứng dụng các chế phẩm vi sinh vật để phòng trừ dịch hại cây trồng ở Việt Nam trong 20 năm qua. Web site: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (iasvn. org).

11. Phạm Thị Thùy, 1996. Kết quả nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm nấm Metarhizium anisoliae và Metarhizium flavoviridae trừ châu chấu hại ngô, mía ở Bà Rịa - Vũng Tàu trong 2 mùa mưa 1994 - 1995. Tạp chí Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm, 9: 387 - 389.

12. Phạm Thị Thùy, 1998. Khảo nghiệm chế phẩm nấm Metarhizium flavoviridae trừ châu chấu hại luồng ở Hòa Bình. Tạp chí Bảo vệ Thực vật, 5 (161): 26-28.

13. Lưu Cảnh Trung, Phạm Định Sâm, Nguyễn Thị Thùy, Hoàng Thị Nhung, Hoàng Văn Thành, Vũ Văn Thuận, 2018. Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng một số loài cây gỗ có giá trị. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

14. Phạm Văn Ty và Vũ Nguyên Thành, 2007. Công nghệ sinh học (Tập 5-Công nghệ vi sinh với môi trường). NXB. Giáo dục, trang 107.

15. Wakil, W., Ghazanfar, M.U., Riasat, T., Qayyum, M.A., Ahmed, S., Yasin, M., 2013. Effects of interactions among Metarhizium anisopliae, Bacillus thuringiensis and chlorantraniliprole on the mortality and pupation of six geographically distinct Helicoverpa armigera field populations. Phytoparasitica, 41(2), 221-234.

16. Wraight, S.P., Ramos, M.E., 2005. Synergistic interaction between Beauveria bassiana and Bacillus thuringiensis tenebrionis-based biopesticides applied against field populations of Colorado potato beetle larvae. Journal of Invertebrate Pathology, 90(3), 139-150

17. Zhang, Z., Quikui, W., Ying, L., Xiaojun, W., Fangyuan, Y., 2021. Foliar potassium fertiliser helps to increase kernel oil content in Styrax tonkinensis, a non- food feedstock. Journal of tropical forest science 3: 261-273.

Tải xuống

Số lượt xem: 16
Tải xuống: 6

Đã xuất bản

15-10-2023

Cách trích dẫn

[1]
Tiếp, B.Q. và Trăng, T.T. 2023. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÒNG CHỐNG SÂU ĂN LÁ BỒ ĐỀ (Syntypistis sp.) Ở PHÚ THỌ. TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP. 5 (tháng 10 2023), 120–127.

Số

Chuyên mục

Bài viết

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả