ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN VÀ NHIỆT ĐỘ SẤY CỦA QUÁ TRÌNH SẤY ĐÓNG RẮN KEO ĐẾN TÍNH CHẤT CƠ HỌC, VẬT LÝ CỦA SẢN PHẨM TRE ÉP KHỐI


Các tác giả

  • Nguyễn Thị Phượng Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng
  • Nguyễn Thanh Tùng Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng
  • Nguyễn Văn Định Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng
  • Tạ Thị Thanh Hương Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

Từ khóa:

Tre ép khối, sấy đóng rắn keo, nhiệt độ sấy, thời gian sấy

Tóm tắt

Sấy đóng rắn keo là bước công nghệ cuối cùng trong quy trình công nghệ sản xuất tre ép khối. Đây là một trong những bước công nghệ quan trọng nhất và có ảnh hưởng đến hầu hết các tính chất cơ học, vật lý của sản phẩn tre ép khối. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ sấy đóng rắn keo của khuôn tre ép khối sau khi được ép nguội sử dụng thiết bị sấy tre ép khối băng chuyền CFGH-3000 với 3 cấp thời gian (10h, 11h, và 12h) và 3 dải nhiệt độ khác nhau trên 6 vùng của băng chuyền sấy đến một số tính chất cơ học, vật lý của sản phẩn tre ép khối. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra chế độ sấy với thông số công nghệ sấy: thời gian sấy là 11h, nhiệt độ sấy ở các vùng sấy, vùng 1: 3 m đầu nhiệt độ môi trường, vùng 2: 3 m tiếp nhiệt độ 80 - 110oC, vùng 3: 3 m tiếp nhiệt độ 110 - 120oC, vùng 4: 21 m tiếp nhiệt độ 120 - 130oC, vùng 5: 10 m tiếp nhiệt độ 130 - 80oC, vùng 6: 5 m còn lại nhiệt độ môi trường cho sản phẩn tre ép khối đạt chất lượng tốt nhất với độ bền uốn tĩnh (MOR): 149,38 MPa, mô đun đàn hồi khi uỗn tĩnh (MOE): 18,256.82 MPa, độ bền trượt dọc: 14,21 MPa, độ bềnnéndọc: 100,25MPa, độ trương nở chiều dày (TS): 1,45%

Tài liệu tham khảo

1. Sharma B, Gatóo A, Bock M, Ramage M, 2005. Engineered bamboo for structural applications. Constr Build Mater 81:66-73.

2. Guan M, Cai Z, Zhu Y, Lin J, 2012. Performance evaluation of bamboo scrimber under planner machining. Key Eng Mater 517:101-106

3. Mahdavi M, Clouston PL, A.M.ASCE, Arwade SR, 2011. Development of laminated bamboo lumber: review of processing, performance, and economical considerations. J Mater Civil Eng 23(7):1036-1042.

4. Yu Y, Huang X, Yu W, 2014. A novel process to improve yield and mechanical performance of bamboo fber reinforced composite via mechanical treatments. Compos Part B Eng 56:48-53

5. Wang X, Wu Z, Wang X, Song S, Cao Y, Ni J, Sun Q, Fei B , 2015. Shearing behavior of structural insulated panel wall shelled with bamboo scrimber. Wood Fiber Sci 47(4):336-344

6. Gong Y, Zhang C, Zhao R, Xing X, Ren H, 2016. Experimental study on tensile and compressive strength of bamboo scrimber. BioResources 11(3):7334 - 7344

7. Zhong Y, Wu G, Ren H, Jiang Z, 2017. Bending properties evaluation of newly designed reinforced bamboo scrimber composite beams. Constr Build Mater 143:61-70

8. Wu G, Zhong Y, Gong Y, Ren H, 2018. Mode II fracture toughness of bamboo scrimber with compact shear specimen. BioResources 13(1):477-48

9. Wei Y, Ji X, Duan M, Li G, 2017. Flexural performance of bamboo scrimber beams strengthened with fber- reinforced polymer. Constr Build Mater 142:66-82

10. Những thách thức trong việc phát triển chuỗi giá trị tre luồng tỉnh Thanh Hóa. https://tapchicongthuong.vn/bai- viet/nhung-thach-thuc-trong-viec-phat-trien-chuoi-gia-tri-tre-luong-tinh-thanh-hoa-103427.htm.

11. Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Phượng, Phạm Thị Thanh Miền, 2019. Nghiên cứu đặc điểm 3 loài tre làm nguyên liệu cho sản xuất tre ép khối. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp 1:119-124.

12. Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Phượng, Phạm Thị Thanh Miền, 2018. Ảnh hưởng của thông số ngâm keo cho luồng đến chất lượng tre ép khối làm vật liệu xây dựng. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, 2:138-144.

13. Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Phượng, Phạm Thị Thanh Miền, 2019. Nghiên cứu công nghệ tạo sản phẩm tre ép khối vật liệu xây dựng. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, Số chuyên san 157-164.

14. Nguyễn Quang Trung, 2018. Nghiên cứu công nghệ sản xuất tre ép khối làm vật liệu xây dựng và nội thất tại vùng Tây Bắc. Báo cáo tổng kết đề tài thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”.

15. Yu W, 2012. Current status and future development of bamboo scrimber industry in China. China Wood Ind 1:11-14

Tải xuống

Số lượt xem: 26
Tải xuống: 12

Đã xuất bản

15-10-2023

Cách trích dẫn

[1]
Phượng, N.T., Tùng, N.T., Định, N.V. và Hương, T.T.T. 2023. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN VÀ NHIỆT ĐỘ SẤY CỦA QUÁ TRÌNH SẤY ĐÓNG RẮN KEO ĐẾN TÍNH CHẤT CƠ HỌC, VẬT LÝ CỦA SẢN PHẨM TRE ÉP KHỐI. TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP. 5 (tháng 10 2023), 128–135.

Số

Chuyên mục

Bài viết

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>