NHÂN GIỐNG ĐA TỬ TRÀ BIDOUP (Polyspora bidoupensis (Gagnep.) Orel, Peter G.Wilson, Curry & Luu) BẰNG GIÂM HOM


Các tác giả

  • Lê Hồng Én Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Từ khóa:

Chất điều hòa sinh trưởng thực vật, Đa tử trà bidoup, giá thể, giâm hom, nhân giống

Tóm tắt

Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của 03 loại chất điều hòa sinh trưởng thực vật (IBA, NAA, IAA) ở các nồng độ khác nhau (0, 500, 1.000, 2.000, 4.000 ppm) cùng các loại giá thể (cát sông phối trộn với xơ dừa) được thử nghiệm với các cành hom thu từ cây mọc tự nhiên và cây vật liệu 01 năm tuổi của loài Đa tử trà bidoup. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đối với hom thu từ cây mọc tự nhiên loại chất điều hòa sinh trưởng thực vật IBA, nồng độ 1.000 ppm cho kết quả tốt nhất với tỷ lệ sống, tỷ lệ ra rễ, số rễ, chiều dài rễ và chỉ số ra rễ tương ứng 86,7%, 71,1%, 13,1 rễ, 6,2 cm và 81,7 sau 120 ngày giâm hom. Giá thể phù hợp nhất cho giâm hom là 90% cát phối trộn với 10% xơ dừa cho tỷ lệ hom sống đạt 88,9%, tỷ lệ ra rễ đạt 77,8%, số rễ đạt 14,7 rễ, chiều dài rễ đạt 7,1 cm và chỉ số ra rễ đạt 104,1 sau 120 ngày. Hom Đa tử trà bidoup từ cây 1 năm tuổi cho kết quả ra rễ tốt hơn với thời gian ngắn khi sử dụng IBA, nồng độ 100 ppm với các thông số ra rễ: tỷ lệ sống, tỷ lệ ra rễ, số rễ, chiều dài rễ và chỉ số ra rễ tương ứng 95,6%, 92,2%, 29,3 rễ, 3,6 cm và 105 sau 40 ngày. Các nghiên cứu này có vai trò quan trọng trong công tác bảo tồn và sản xuất giống, là tiền đề cho công tác nhân giống đại trà cho nhu cầu phát triển loài này trong tương lai.

Tài liệu tham khảo

Akram M.T., Qadri R.W.K., Khan I., Bashir M., Jahangir M.M., Nisar N., and Khan M.M., 2017. Clonal multiplication of guava (Psidium guajava) through soft wood cuttings using IBA under low-plastic tunnel. International journal of agriculture and Biology, 19(3): 417-422.

Catacutan D., Phí Hồng Hải, Vũ Tấn Phương, Đàm Việt Bắc, Muchugi A. và Hoàng Thị Lụa, 2014. Kêu gọi xây dựng chiến lược thuần hóa các loài cây rừng tại Việt Nam. Hà Nội. Trung tâm Nghiên cứu Nông Lâm Thế giới (ICRAF Việt Nam).

Dao T.D., Mai T.L., Tran D.M., Dang V.T., Ly T.T.H., Nguyen V.T., Phung D.T., Nguyen T.T.P., Ninh V.K., Dang T.H.H., Tran C.N., Tran H.Q., Pham D.S., Vu T.L., Nguyen H.T., Hoang T.S., Trinh N.B., Ho T.L., Tran A.H.,... Tran V.D., 2019. Cutting size and position affect rooting efficiency of Camellia impressinervis: A golden camellia. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 20(3&4): 179-187.

Đỗ Thị Hoài Thanh, 2021. Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn gốc hom, loại hom và chất điều hòa sinh trưởng đến tỷ lệ ra rễ của cây Trà hoa vàng (Camellia euplebia & Camellia impressinervis Hung T. Chang & S. Ye Liang). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 6: 34-41.

Emily B., Megan B., and Malin R., 2017. The Red List of Theaceae.Published by Botanic Gardens Conservation International Descanso House, 199 Kew Road, Richmond, Sunrey, TW9 3BW, UK.

Fan Z.F., Han L., and Ma C.L., 2021. Research advances of Polyspora sweet (Theaceae). Guihaia, 41(10): 1755-1766.

Hà Duy Trường, Trần Trung Kiên, Nguyễn Quỳnh Anh, Hoàng Kim Diệu, Lưu Thị Xuyến và Vũ Thanh Tuyết, 2022. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng đến khả năng nhân giống cây Trà hoa vàng bằng phương pháp giâm cành tại tỉnh Yên Bái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Thái Nguyên, 227(10): 112-119.

Hartmann H.H., Kester D.E., and Davies J.F.T., 1990. Plant Propagation Principles and Practices. 5th Edition, Prentice Hall, Eaglewood Cliffs, 232-233.

Lakehal A. and Bellini C., 2019. Control of adventitious root formation: insights into synergistic and antagonistic hormonal interactions. Physiologia plantarum, 165(1): 90-100.

Le H.E., Truong Q.C., Ngo V.C., Nguyen P.D., Nguyen V.P., Do V.D., Le T.T.H., Ho S.H., Nguyen B.T., Ngo G.P., and Ho T.P., 2024. Conservation status and research on propagation of Camellia piquetiana in Lam Dong province, Vietnam. Dalat University Journal of Science, 14(1): 56-71.

Lê Thị Thúy Hòa, Nguyễn Bá Trung, Trương Quang Cường và Lê Hồng Én, 2023. Nghiên cứu nhân giống hữu tính loài Đa tử trà hương (Polyspora huongiana) và Đa tử trà bidoup (Polysprora bidoupensis). Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, 3: 26-34.

Li Y., Cao S.Y., Lin S.J., Zhang J.R., Gan R.Y., and Li H.B., 2019. Polyphenolic profile and antioxidant capacity of extracts from Gordonia axillaris fruits. Antioxidants, 8(6): 150.

Lương Văn Dũng, 2019. Nghiên cứu phân loại họ Chè (Theaceae) ở tỉnh Lâm Đồng và đề xuất biện pháp bảo tồn một số loài bị đe dọa. Luận án tiến sĩ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ma C.L., Li J., Bai Q., Huang X.X., and Cheng X.M., 2015. Distribution and utilization of the indigenous tree species of genus Polyspora in Yunnan province. Heilongjiang Agricultural Sciences, 5: 78-80.

Nguyễn Thị Hằng, Lưu Quốc Thành, Nguyễn, Duy Vượng và Bùi Thị Thủy, 2021. Nghiên cứu nhân giống cây Trà hoa vàng (Camellia euphlebia) bằng phương pháp giâm hom. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, 20: 92-97.

Osaigbovo A. and Orhue E.R., 2006. Influence of pharmaceutical effluent on some soil chemical properties and early growth of maize (Zea mays L). African Journal of Biotechnology, 5(18): 1612-1617.

POWO, 2024. Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/. Retrieved 11 April 2024.

Rivers M.C., Beech E. and Cuong T., 2018. Polyspora bidoupensis. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T62079065A62079070. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-1.RLTS. T62079 065A62079070.en. Accessed on 09 October 2023.

Rout G.R., 2006. Effect of auxins on adventitious root development from single node cuttings of Camellia sinensis (L.) Kuntze and associated biochemical changes. Plant Growth Regulation, 48: 111-117.

Sardoei A. S., 2014. Effect of different media of cuttings on rooting of guava (Psidium guajava L.). European Journal of Experimental Biology, 4(2): 88-92.

Singh A., 2023. Sal (Shorea robusta) sapling growth under the impact of various potting mixture combination. The Pharma Innovation Journal, 12(7): 2131-2134.

Wazir J.S., 2014. Effect of NAA and IBA on rooting of camellia cuttings. International Journal of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, 2: 121-126.

Wei K., Wang L., Cheng H., Zhang C., Ma C., Zhang L., Gong W., and Wu L., 2013. Identification of genes involved in indole-3-butyric acid-induced adventitious root formation in nodal cuttings of Camellia sinensis (L.) by suppression subtractive hybridization. Gene, 514(2): 91-98.

Wei K., Wang L., Ruan L., Zang C., Wu L., Li H., and Cheng H., 2018. Endogenous nitric oxide and hydrogen peroxide detection in indole-3-butyric acid-induced adventitious root formation in Camellia sinensis. Journal of Integrative Agriculture, 17(10): 2273-2280.

Wei K., Wang L., Wu L., Zhang C., Li H., Tan L., Cao H., and Cheng H., 2014. Transcriptome analysis of indole-3-butyric acid-induced adventitious root formation in nodal cuttings of Camellia sinensis (L.). PLoS One, 9(9), e107201.

Wei K., Wang L.Y., Wu L.Y., Zhang C.C., Li H.L., Tan L.Q., Cao H.L., and Cheng H., 2014. Transcriptome analysis of indole-3-butyric acid-induced adventitious root formation in nodal cuttings of Camellia sinensis (L.). PLoS One, 9(9), e107201.

Woodcock B.A., Savage J., Bullock J.M., Nowakowski M., Orr R., Tallowin J.R.B., and Pywell R.F., 2013. Enhancing beetle and spider communities in agricultural grasslands: the roles of seed addition and habitat management. Agriculture, ecosystems & environment, 167: 79-85.

Xu L., Ren Q., Wan K.H., and Fu H.Z., 2019. Chemical constituents from stem of Gordonia chrysandra. Journal of Chinese Medicinal Materials, 42(9): 2045-2048.

Tải xuống

Số lượt xem: 5
Tải xuống: 2

Đã xuất bản

01-06-2024

Cách trích dẫn

[1]
Én, L.H. 2024. NHÂN GIỐNG ĐA TỬ TRÀ BIDOUP (Polyspora bidoupensis (Gagnep.) Orel, Peter G.Wilson, Curry & Luu) BẰNG GIÂM HOM. TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP. 2 (tháng 6 2024).

Số

Chuyên mục

Bài viết

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả