NGHIÊN CỨU NHÂN SINH KHỐI VI KHUẨN Chitinophaga varians, Bacillus velezensis và B. valismortis


Các tác giả

  • Quách Đình Huy Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

Từ khóa:

Chitinophaga varians, Bacillus velezensis, B. valismortis, nhân sinh khối

Tóm tắt

Các chủng vi khuẩn Chitinophaga varians (ĐK 5), Bacillus velezensis (ĐK 7) được phân lập từ gỗ đũa tại tỉnh Bắc Giang và B. valismortis (ĐK 68) được phân lập từ ván bóc gỗ thông tại tỉnh Lạng Sơn đã được xác định có khả năng đối kháng nấm gây hại gỗ sau khai thác. Nghiên cứu này đã được thực hiện nhằm xác định các điều kiện thích hợp cho việc nhân sinh khối ba chủng vi khuẩn nêu trên. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiệt độ, môi trường, pH và thời gian nuôi cấy là điều kiện ảnh hưởng rõ đến sự sinh trưởng, tăng sinh khối của các chủng vi khuẩn. Môi trường cải tiến có thể sử dụng để nhân sinh khối các chủng vi khuẩn C. varians (ĐK 5), B. velezensis (ĐK 7) và B. valismortis (ĐK 68). Điều kiện nhân sinh khối lựa chọn bao gồm pH 8, nhiệt độ 35oC, thời gian nhân nuôi 72 giờ, trên máy lắc 200 vòng/phút. Mật độ tế bào của chủng ĐK 5, ĐK 7 và ĐK 68 đạt lần lượt là 3,1´109, 2,8´109 và 9,1´108 (CFU/ml).

Tài liệu tham khảo

Balacáza JL., de Blas I., Ruiz-Zarzuela I., Cunningham D., Vendrell D. and Mu1zquiz JL., 2007. Inhibitory activity of probiotic Bacillus subtilis UTM 126 against vibrio species confers protection against vibriosis in juvenile shrimp (Litopenaeus vannamei). Vet Microbiol, 114:173-186.

Bùi Thị Thuỷ., 2023. Báo cáo chuyên đề: Tuyển chọn vi sinh vật đối kháng với nấm mốc, nấm biến màu hại gỗ. Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng, p.26-28.

Chowdhury SP., Hartmann A., Gao X. and Borriss R., 2015. Biocontrol mechanism by root-associated Bacillus amyloliquefaciens FZB42 - A review. Front Microbiol 6: 780.

Lê Minh Trí, Trần Hữu Tâm, Trần Thị Thanh Thảo, Trần Cát Đông., 2011. Khảo sát môi trường nuôi cấy Bacillus sinh carotenoid từ các nguồn nguyên liệu rẻ tiền. Y học TP. Hồ Chí Minh, 15(1): 189-194.

Lê Văn Nhương, Nguyễn Văn Cách, Quản Lê Hà, Trần Liên Hà, Nguyễn Thanh Hằng, Hoàng Đình Hoà, Nguyễn Lan Hương, Ngô Thị Mai, Đinh Kim Nhung, Khuất Hữu Thanh, Nguyễn Quang Thảo, Phạm Thị Thúy và Phạm Văn Toản, 2009. Cơ sở công nghệ sinh học. Tập 4 - Công nghệ vi sinh. Nhà xuất bản Giáo dục. Hà Nội.

Liu X., Lee J.Y., Jeong S.J., Cho K.M. and Kim G.M., 2015. Properties of a bacteriocin produced by Bacillus subtilis EMD4 isolated from ganjang (soy sauce). Microbiol Biotechnol, 25, 1493 - 1501.

Mai Thị Hằng, Đinh Thị Kim Nhung và Vương Trọng Hào., 2011. Thực hành Vi sinh vật học. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, p. 57-58.

Nguyễn Thị Lâm Đoàn., 2021. Xác định điều kiện và môi trường thay thế để nuôi cấy Bacillus spp. tạo chế phẩm vi khuẩn phục vụ xử lý nước thải, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 02(123)/2021, p.103-110.

Parte AC., 2014. LPSN - List of prokaryotic names with standing in nomenclature, Nucleic Acids Res 42: D613-616.

Radhakrishnan R., Hashem A and Abd A.E F., 2017. Bacillus: A biological tool for crop improvement through Bio-molecular changes in adverse environments, Front. Physiol, 8:667. doi: 10.3389/fphys.2017.00667.

Salum., Kindoli., Hwang., Lee A., Kyeong., Heo., Jeong. and Hwan Kim., 2012. Properties of a bacteriocin from Bacillus subtilis H27 isolated from CheonggukJang. Food Sci. Biotechnol, 21(6): 1745-1751.

Sidorova T.M., Asaturova A.M., Homyak A.I., Zhevnova N.A., Shternshis M.V. and Tomashevich N.S., 2020. Optimization of laboratory cultivation conditions for the synthesis of antifungal metabolites by Bacillus subtilis strains. Saudi J. Biol. Sci., 27: 1879-85.

Thompson D.N.F.S and Bala G.A., 2000. Biosurfactants from potato process effluents. Applied Biochemistry and Biotechnology, 84: 917-930.

Wang L.T., Lee F.L., Tai C.J. and Kuo H.P., 2008. Bacillus velezensis is a later heterotypic synonym of Bacillus amyloliquefaciens. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 58 (3): 671-675.

Yang L., Sun Z., Han M. and Han Z., 2017. Bacillus vallismortis and application thereof. Physics Web.https://patents.google.com/patent/CN103952329A/en. Ngày đăng: Ngày 18 tháng 01 năm 2017.

Ying Y.L., Xian J.Z., An Z.L., Wei L.Z., Guang D.F and Hong H.Z., 2018. Chitinophaga varians sp. nov., isolated from forest soil. International journal of systematic and evolutionary microbiolory; 68:2139-2144 DOI 10.1099/ijsem.0.00270.

Đã xuất bản

01-06-2024

Cách trích dẫn

[1]
Huy, Q. Đình 2024. NGHIÊN CỨU NHÂN SINH KHỐI VI KHUẨN Chitinophaga varians, Bacillus velezensis và B. valismortis. TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP. 2 (tháng 6 2024).

Số

Chuyên mục

Bài viết

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả