VẬN DỤNG MA TRẬN SWOT VÀ QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH TMV LÂM NGHIỆP VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ TỈNH CÀ MAU ĐẾN 2025


Các tác giả

  • Nguyễn Phước Hoàng Ban QLDA Khu đô thị Đông Bắc - Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Từ khóa:

Chiến lược,, Cà Mau,, Vườn quốc gia U Minh Hạ

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu tập trung phân tích thực trạng môi trường hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ tỉnh Cà Mau và định hướng phát triển chiến lược đến 2025. Trên cơ sở đó, bài viết tập trung phân tích môi trường bên trong, bên ngoài công ty tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu bên trong công ty và xác định các cơ hội, thách thức tác động đến hoạt động kinh doanh của công ty. Từ các số liệu sơ cấp và thứ cấp kết hợp với kỹ thuật phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT) để hình thành các nhóm chiến lược SO, ST, WO, WT. Thông qua ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng (QSPM) đã hình thành những chiến lược cần thực hiện cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ tỉnh Cà Mau đến năm 2025, nhằm mục đích mở rộng, phát triển và tạo thế chủ động trên thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt như hiện nay

Tài liệu tham khảo

1. David, F. R., 2015. Chương 6: Phân tích và lựa chọn chiến lược. Quản trị chiến lược: Khái luận và các tình huống. Nxb Kinh tế TP. HCM. Trang 193 - 224.

2. Đoàn Thị Hồng Vân (Chủ biên), Kim Ngọc Đạt, 2011. Chương 4: Hoạch định chiến lược công ty. Quản trị chiến lược. Nxb Tổng hợp TP. HCM. Trang 237 - 291.

3. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP). Cơ hội và thách thức của thủy sản Việt Nam khi hội nhập, xem 10.07.2016.http://vasep.com.vn/Tin-Tuc/1217_43509/Co- hoi-va-thach-thuc-cua-thuy-san-VietNam-khi- hoi-nhap.htm.

4. Lê Nguyễn Đoan Khôi (Chủ biên), Nguyễn Phạm Tuyết Anh và Ong Quốc Cường, 2015. Chương 1: Tổng quan về Quản trị chiến lược. Giáo trình Quản trị chiến lược. Nxb Đại học Cần thơ. Trang 1 - 12.

5. Lê Nguyễn Đoan Khôi (Chủ biên), Nguyễn Phạm Tuyết Anh và Ong Quốc Cường, 2015. Chương 5: Chiến lược cấp công ty. Giáo trình Quản trị chiến lược. Nxb Đại học Cần thơ. Trang 58 - 67.

6. Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam, 2010. Chương 7: Chọn lựa những chiến lược của doanh nghiệp. Chiến lược & chính sách kinh doanh. Nxb Lao động- Xã hội. Trang 213 - 246.

7. Trần Văn Phú, 2016. Thủy sản Việt Nam trước thềm TPP, xem 10.07.2016. http://www.thuysanvietnam.com.vn/thuy-san- viet-nam-truoc-them-tpp-article-14455.

Tải xuống

Số lượt xem: 8
Tải xuống: 9

Đã xuất bản

23-02-2024

Cách trích dẫn

[1]
Hoàng , N.P. 2024. VẬN DỤNG MA TRẬN SWOT VÀ QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH TMV LÂM NGHIỆP VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ TỈNH CÀ MAU ĐẾN 2025. TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP. 3 (tháng 2 2024).

Số

Chuyên mục

Bài viết