Quay trở lại Chi tiết Bài báo XÂY DỰNG MÔ HÌNH SINH TRƯỞNG VÀ TĂNG TRƯỞNG RỪNG TRỒNG TẾCH (Tectona grandis Linn. f.) THUẦN LOÀI TẠI YÊN CHÂU, SƠN LA Tải xuống Tải xuống PDF