Quay trở lại Chi tiết Bài báo NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG HỮU TÍNH CÂY BA LA MÍT (Artocarpus chama Buchanan-Hamilton) Tải xuống Tải xuống PDF