Quay trở lại Chi tiết Bài báo NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG in vitro CÁC DÒNG TẾCH NHẬP NỘI K05 VÀ PKU13 Tải xuống Tải xuống PDF